2.2 C
Bucharest
Friday, 1 December 2023
HomeEconomieSchiţa viitorului Fond Suveran de Investiiţii, publicată de Ministerul Finanţelor

Schiţa viitorului Fond Suveran de Investiiţii, publicată de Ministerul Finanţelor

 

Fondul Suveran de Investiţii va fi organizat ca societate pe acţiuni, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990 şi ale actului său constitutiv, conform Notei de fundamentare a documentului citat.

„Cheltuielile cu taxele şi tarifele necesare înfiinţării FSDI se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, pentru anul 2019, estimându-se un impact de aprox. 600 mii lei pentru aceste cheltuieli pentru anul 2019”, se scrie în Nota de fundamentare a actului normativ, publicat vineri, pe site-ul MFP, notează Mediafax.

Acest fond va fi deţinut în întregime, în mod direct pe toată durata de funcţionare, de către statul român prin MFP. Durata de funcţionare a FSDI este nelimitată.

„Funcţionarea şi activitatea FSDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar şi datoria publică conform metodologiei UE pentru a menţine clasificarea FSDI în afara sectorului public, pe toată durata existenţei sale”, se precizează în Nota de fundamentare.

Fondurile suverane de dezvoltare şi investiţii sunt persoane juridice române ale căror condiţii de organizare şi funcţionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi care se înfiinţează şi funcţionează ca societăţi pe acţiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 (OUG), precum şi ale actelor constitutive ale Fondurilor, potrivit documentului citat.

OUG nr. 100/2018 reglementează cadrul general privind condiţiile pe care o firmă trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată fond suveran de dezvoltare şi investiţii.

„FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singur sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit. Activitatea principală este efectuarea de investiţii financiare în nume şi pe cont propriu, pentru care îşi asumă riscul tranzacţiilor”, se mai scrie în Nota de funamentare citată.

În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, FSDI poate să înfiinţeze firme ca asociat unic sau împreună cu alţi participanţi, în orice formă, să participe la finanţarea de firme în care este acţionar prin participarea la majorarea capitalului social, prin împrumuturi sau alte forme de finanţare, să vândă acţiuni din portofoliu, în condiţiile legii şi să vândă, să achiziţioneze şi să menţină în propriul portofoliu instrumente financiare în conformitate cu politicile investiţionale proprii.

„FSDI va funcţiona complementar Băncii Naţionale de Dezvoltare a României, instituţie care urmează să fie creată, şi care are ca scop adresarea directă a ineficienţei pieţelor prin proiecte ale beneficiarilor eligibili, care au un profil de risc mai ridicat, dar cu potenţial mare de a crea valoare adăugată şi locuri de muncă, şi faţă de care sectorul privat manifestă un apetit redus de asigurare a finanţării”, se punctează în documentul citat.

Finanţarea FSDI se va face din venituri obţinute din dividende încasate de la societăţile aflate în portofoliul acestuia, din cele rezultate din operaţiuni cu instrumente financiare proprii şi din cele emise de alte entităţi, din venituri din vânzarea de pachete de acţiuni din portofoliu, din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligaţiuni, dar şi din alte surse prevăzute de lege, conform proiectului de act normativ. Cu toate acestea, documentul citat nu prevede care sunt firmele din portofoliu, nici câte vor fi.

„Capitalul social al FSDI subscris integral la data constituirii este format din aport în natură reprezentat de pachete de acţiuni deţinute de stat la societăţile care se vor afla în portofoliul FSDI, precum şi din aport în numerar. Pachetele de acţiuni se transferă în proprietatea FSDI, iar acesta va putea dispune liber de ele, în calitate de bunuri proprii. Decizia de înstrăinare de active şi de acţiuni care constituie capitalul social iniţial al FSDI va fi luată în conformitate cu strategia FSDI şi va avea la bază o analiză cost/beneficiu privind utilizarea acestei surse de finanţare din înstrăinarea de active/acţiuni în vederea implementării strategiei, după epuizarea tuturor celorlalte instrumente de finanţare prevăzute de lege, cu menţinerea valorii activului net al FSDI la nivelurile stabilite prin strategia FSDI şi respectarea pragurilor de îndatorare şi a obiectivelor de rentabilitate şi de risc din strategie”, se detaliază în Nota de fundamentare a HG pentru înfiinţarea Fondului Suveran.

Respectarea acestor cerinţe privind înstrăinarea acţiunilor şi activelor, inclusiv a celor ce constituie contribuţie la capitalul social al FSDI, a avut în vedere, pe de o parte, limitarea riscurilor economice ce decurg din înstrăinarea fără justificare a acţiunilor la societăţile strategice, iar, pe de altă parte, asigurarea independenţei şi automoniei de decizie a fondului asupra activelor deţinute, condiţie ce trebuie îndeplinită pentru clasificare în afara administraţiei publice, conform documentului citat.

Cerinţe specifice pentru înstrăinarea activelor deţinute de către FSDI sunt prevăzute doar pentru cele care au constituit aport la capitalul social iniţial, întrucât celelalte active dobândite prin activitatea FSDI sunt active proprii pentru care fondul trebuie să aibă autonomie deplină de decizie.

„Pentru a se evita clasificarea FSDI în sectorul administraţiei publice la analiza companiilor ale căror pachete de acţiuni constituie aport la capitalul social iniţial al FSDI, s-au avut în vedere o serie de criterii, precum: criterii economice, criterii pentru clasificare în sectorul administraţiei publice (să nu înregistreze pierderi anuale consecutive de-a lungul unei perioade de mai mulţi ani (3-5 ani), să nu fie deja clasificate în sectorul administraţiei publice), criteriul concurenţial şi de concentrare economică”, se mai scrie în documentul citat.

De asemenea, la definitivarea listei cu societăţile ale căror pachete de acţiuni vor constitui aport la capitalul social iniţia al FSDI s-a avut în vedere faptul că încadrarea acestor societăţi în categoria societăţilor de interes strategic se face pe baza propunerilor autorităţilor publice tutelare. Pentru respectarea metodologiei UE, privind clasificarea în afara sectorului administraţiei publice, aceste societăţi trebuie să aibă autonomie de decizie în administrarea activelor şi pasivelor.

Strategia FSDI se elaborează de către Directorat, se avizează de Consiliul de Supraveghere şi se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor, în baza unor linii directoare aprobate în prealabil prin hotărâre de Guvern şi este însoţită de un plan de afaceri şi de o analiză economico-financiară care să o fundamenteze, prezentate ca anexe la strategie.

„Strategia se elaborează pe o perioadă de 3 ani şi se revizuieşte ori de câte ori condiţiile de piaţă şi/sau necesităţile de finanţare ale FSDI o impune. Până la aprobarea strategiei, FSDI derulează activităţile curente pentru administrarea proiectelor aflate în derulare/ produselor financiare aflate în portofoliu. Se interzice acordarea în favoarea FSDI a oricăror garanţii guvernamentale, precum şi a oricăror alte forme de sprijin din partea Statului”, se scrie în proiectul de act normativ.

Cele mai citite
Ultima oră
Pe aceeași temă