1.1 C
Bucharest
Monday, 11 December 2023
HomeSportEXCLUSIV. Proiectul de OUG privind înființarea, organizarea și funcționarea Unității de Protecție...

EXCLUSIV. Proiectul de OUG privind înființarea, organizarea și funcționarea Unității de Protecție Internă a MAI

România Liberă a obținut proiectul de Ordonanță de Urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea Unității de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne.

Redăm mai jos textul integral: 

Având în vedere că este necesară asigurarea unei capacități adecvate de răspuns la noile riscuri de securitate pe componenta ordinii publice, generate de evoluțiile rapide și imprevizibile ale amenințărilor asimetrice;

Întrucât dinamica și gravitatea acestor fenomene, cu impact considerabil asupra stabilității instituțiilor europene și euro-atlantice și consecințe grave asupra climatului intern de ordine și siguranță publică, impun adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat pentru creșterea gradului de eficiență a mecanismelor specifice de răspuns din partea structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne;

În scopul înlăturării suprapunerilor de competențe între Departamentul de Informații și Protecție Internă, pe de o parte, și Poliția Română, Direcția Generală Anticorupție și Serviciul Român de Informații, pe de altă parte;

Ținând cont de necesitatea consolidării, în regim de urgență, a unui cadru instituțional clar definit, pe un tipar suplu, flexibil, profesionist și responsabil în fața autorităților civile legitime, pentru eficientizarea managementului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, concomitent cu întărirea sistemelor de control democratic al activităților derulate, fapt de natură a preîntâmpina apariția oricărui posibil abuz împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățeanului;

Întrucât desfășurarea de către structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne a unor activități cu implicații în ceea ce privește exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, trebuie să aibă la bază norme legale previzibile, coerente și accesibile;

Luând în considerare faptul că, în ultima perioadă, organele de urmărire penală au procedat la redirecționarea tuturor solicitărilor privind punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică adresate anterior Departamentului de Informații și Protecție Internă către structurile specializate ale Poliției Române;

Deoarece structurile specializate ale Poliției Române au nevoie în acest moment de suplimentarea resurselor logistice și de personal pentru realizarea activităților suplimentare, iar formarea și dezvoltarea de noi resurse ar presupune perioade lungi de timp și costuri ridicate;

Văzând faptul că:

– situațiile descrise pot conduce la apariția unor vulnerabilități în domeniul ordinii și siguranței publice, Ministerul Afacerilor Interne fiind pus în fața unor responsabilități instituționale ce nu pot fi amânate;

– lipsa unor instrumente juridice produce consecințe negative nu doar în privința funcționării instituțiilor statului, ci și din perspectiva securității naționale, a interesului public și a garantării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei;

Întrucât avem de a face cu o situație extraordinară, ce produce consecințe în ceea ce privește capacitatea de funcționare a instituțiilor statului și de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetățeni, ținând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și că, în contextul arătat, reglementarea nu poate fi amânată fără riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale;

În temeiul art. 115 alin (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Capitolul I – Dispoziții generale

Art. 1 – În subordinea Ministerului Afacerilor Interne se înființează Unitatea de Protecție Internă ca structură specializată, cu personalitate juridică, care desfășoară activități de identificare, contracarare și înlăturare a amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc la adresa informațiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului decizional și capacității operaționale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și a celor care pot duce la tulburarea gravă a ordinii publice.

Art. 2 – Unitatea de Protecție Internă își desfășoară activitatea cu respectarea Constituției României și a legilor țării, actelor normative emise de Guvern, ordinelor și instrucțiunilor ministrului afacerilor interne, respectiv a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Art. 3 – Activitatea Unității de Protecție Internă se desfășoară cu respectarea principiilor legalității, neutralității, imparțialității și echidistanței politice, protecției surselor, mijloacelor și metodelor specifice precum și cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Art. 4 – Anual sau la cererea Parlamentului, ministrul afacerilor interne prezintă rapoarte cu privire la activitatea Unității de Protecție Internă în domeniul securității naționale.

Art. 5 – În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Unitatea de Protecție Internă cooperează cu organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, cu celelalte autorități și instituții publice și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în limitele legii.

Capitolul II – Organizare și funcționare

Art. 6 – Unitatea de Protecție Internă are competență teritorială generală.

Art. 7 – (1) Unitatea de Protecție Internă se organizează la nivel de direcție generală, cu structuri la nivel central și teritorial.

(2) La nivel central, Unitatea de Protecție Internă are în componență direcții, servicii, birouri și alte structuri funcționale, iar la nivel teritorial servicii, birouri și alte structuri funcționale.

(3) Funcțiile militare de la nivelul central și teritorial se asimilează din punct de vedere al salarizării cu funcțiile militare din unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne.

(4) Structura organizatorică și numărul de posturi se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în limita numărului maxim de posturi aprobate pentru Ministerul Afacerilor Interne.

(5) Regulamentul de organizare și funcționare al Unității de Protecție Internă se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 8 – (1) Comandantul Unității de Protecție Internă este cadru militar în activitate, numit în funcție de către ministru, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

(2) Comandantul Unității de Protecție Internă se subordonează nemijlocit ministrului afacerilor interne.

(3) Comandantul Unității de Protecție Internă are calitatea de ordonator terțiar de credite în subordinea ordonatorului principal de credite.

(4) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, comandantul Unității de Protecție Internă este ajutat de un prim adjunct și un adjunct, numiți și eliberați din funcție de către ministrul afacerilor interne, la propunerea comandantului Unității de Protecție Internă.

(5) Unitatea de Protecție Internă este reprezentată, în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, organele judiciare, cu societatea civilă și cu organismele similare din alte state, de către comandant sau de către cadre militare desemnate de acesta.

Art. 9 – (1) În exercitarea atribuțiilor legale comandantul Unității de Protecție Internă emite ordine obligatorii pentru personalul din subordine.

(2) Regulamentul de ordine interioară al Unității de Protecție Internă se aprobă prin ordin al comandantului și este obligatoriu pentru întreg personalul unității.

Capitolul III – Atribuțiile Unității de Protecție Internă

Art. 10 – Unitatea de Protecție Internă are următoarele atribuții:

a) desfășoară activități informativ-operative în scopul identificării, prevenirii și contracarării amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii și siguranței publice sau care vizează informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne;

b) asigură, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, coordonarea și controlul activităților pentru protecția informațiilor clasificate naționale, ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord sau ale Uniunii Europene, precum și pentru securitatea infrastructurilor, sistemelor informatice și datelor gestionate de structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 11 – Unitatea de Protecție Internă este Autoritate Desemnată de Securitate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și planifică, organizează, coordonează și controlează activitatea oficială de cifru în Ministerul Afacerilor Interne.

Art. 12 – Organizarea, coordonarea și planificarea strategică a activității Unității de Protecție Internă se realizează, în condiții stabilite prin ordine și instrucțiuni ale ministrului afacerilor interne, prin raportare la strategiile și politicile de ordine publică, apărare și securitate națională, în concordanță cu obiectivele și prioritățile informative naționale.

Art. 13 – (1) În vederea identificării amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii și siguranței publice sau care vizează informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional ori capacitatea operațională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Unitatea de Protecție Internă desfășoară activitățile prevăzute la art. 13 lit. a) – e) din Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) În situațiile care constituie amenințări la adresa securității naționale care vizează tulburarea gravă a ordinii și siguranței publice sau informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional ori capacitatea operațională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Unitatea de Protecție Internă desfășoară activitățile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 51/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) și art. 15 – 21 din Legea nr. 51/1991, republicată, cu modificările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 14 – Unitatea de Protecție Internă are obligația de a informa Direcția Generală Anticorupție în cazul în care identifică amenințări, vulnerabilități și factori de risc care vizează activitatea de prevenire a corupției în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 15 – (1) Datele și informațiile referitoare la amenințările, vulnerabilitățile și factorii de risc identificați sunt comunicate beneficiarilor legali și factorilor de decizie abilitați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în scopul adoptării deciziilor și măsurilor necesare prevenirii materializării acestora.

(2) Datele și informațiile obținute în urma activităților informativ-operative care nu vizează domeniul de competență al Ministerului Afacerilor Interne se transmit celorlalte organe de stat competente cu atribuții în domeniul securității naționale.

(3) În cazul în care din verificările și activitățile specifice rezultă date și informații care indică pregătirea sau săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, acestea sunt transmise organelor de urmărire penală în condițiile prevăzute de art. 61 din Codul de procedură penală.

Art. 16 – (1) Personalul Unității de Protecție Internă nu poate efectua acte de cercetare penală și nu poate lua sau aduce la îndeplinire măsura reținerii ori alte măsuri preventive privative sau restrictive de libertate.

(2) Unitatea de Protecție Internă nu dispune de spații proprii de reținere și arestare preventivă.

Capitolul IV – Personalul, asigurarea logistică și financiară

Secțiunea 1 – Personalul Unității de Protecție Internă

Art. 17 – (1) Personalul Unității de Protecție Internă se compune din cadre militare și personal contractual, care îndeplinesc atribuții operative sau administrative.

(2) Personalul contractual desfășoară exclusiv activități administrative.

(3) Pe timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cadrele militare ale Unității de Protecție Internă, denumite în continuare cadre militare, sunt învestite cu exercițiul autorității publice, având toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate.

Art. 18 – (1) Cadrelor militare le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, reglementările specifice existente la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu privire la această categorie de personal, precum și dispozițiile Regulamentului de ordine interioară al Unității de Protecție Internă.

(2) Personalului contractual îi sunt aplicabile dispozițiile Codului muncii, reglementările specifice existente la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu privire la această categorie de personal, precum și dispozițiile Regulamentului de ordine interioară al Unității de Protecție Internă.

Art. 19 – (1) Cadrele militare depun jurământul militar prevăzut pentru militarii forțelor armate ale României.

(2) Personalul contractual depune la încadrare următorul jurământ: ”Eu, …., jur să respect Constituția și legile României, să păstrez secretul profesional și să-mi îndeplinesc cu bună-credință sarcinile încredințate. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”. Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinței religioase a fiecăruia sau se elimină în cazul celor fără confesiune.

Art. 20 – (1) Ocuparea funcțiilor militare de execuție vacante se face prin:

a) încadrarea absolvenților instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne sau ale altor instituții de învățământ care au pregătit personal pentru nevoile ministerului;

b) mutarea din alte unități ale Ministerului Afacerilor Interne sau transferul din instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională a unor persoane care îndeplinesc condițiile de ocupare a postului;

c) încadrarea directă, prin concurs sau examen, după caz, a unor persoane care îndeplinesc condițiile de ocupare a postului. Concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant care presupune desfășurarea activității în mod conspirat se organizează fără aplicarea regulilor de publicitate.

(2) În situația în care în cadrul procedurilor privind ocuparea funcțiilor militare de execuție vacante prin modalitățile prevăzute la alin. (1) lit. b) au fost identificați mai mulți candidați care corespund cerințelor postului vacant, departajarea acestora se face prin interviu care are ca scop aprecierea cunoștințelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităților, atitudinilor şi motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor postului.

(3) Ocuparea funcțiilor de conducere vacante se face prin concurs sau examen, după caz.

(4) Pentru ocuparea funcțiilor prevăzute la alin. (1) și (3), pe lângă condițiile prevăzute de legislația aplicabilă cadrelor militare, persoana în cauză trebuie să obțină aviz pozitiv din punct de vedere al integrității.

(5) Avizul din punct de vedere al integrității se acordă, de către comandantul Unității de Protecție Internă, în urma unor verificări de specialitate. În cazul constatării existenței unor suspiciuni cu privire la integritate, persoana poate fi supusă, cu acordul acesteia, evaluării comportamentului simulat.

(6) Refuzul de a se supune evaluării comportamentului simulat atrage excluderea din procedura de ocupare a postului.

Art. 21 – (1) Cadrele militare au obligația de a susține evaluarea psihologică, care se efectuează periodic, la reluarea activității, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacității de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenței unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice.

(2) Cadrele militare au obligația de a susține evaluarea comportamentului simulat, în situația în care a fost dispusă ca urmare a constatării existenței unor suspiciuni cu privire la integritatea acestora, în urma unor verificări de specialitate.

(3) Cadrul militar care nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (1) sau (2) se suspendă din funcție până la emiterea unui aviz psihologic de către un psiholog cu atribuții de exercitare a actului psihologic în unitățile Ministerului Afacerilor Interne. Pe perioada suspendării din funcție, cadrul militar nu beneficiază de niciun drept ce decurge din calitatea acestuia de militar sau de personal al Ministerului Afacerilor Interne.

(4) Cadrul militar care nu a susținut, din motive imputabile, evaluarea psihologică prevăzută la alin. (1) sau evaluarea comportamentului simulat prevăzută la alin. (2), în termen de 3 luni de la data suspendării din funcție potrivit alin. (3), este trecut în rezervă.

(5) Cadrul militar se pune la dispoziție în situația în care, în baza evaluării comportamentului simulat, a obținut aviz negativ din punct de vedere al integrității.

Art. 22 – (1) Ocuparea posturilor vacante de personal contractual se face în condițiile Codului muncii și a celorlalte reglementări specifice aplicabile acestei categorii de personal.

(2) Pentru a ocupa un post vacant de personal contractual, persoana în cauză trebuie să obțină avizul pozitiv acordat, în urma unor verificări de specialitate, de către comandantul Unității de Protecție Internă.

Art. 23 – (1) Cadrele militare își desfășoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a sarcinilor de serviciu.

(2) Ministerul Afacerilor Interne asigură protecția și încadrarea în alte unități sau compartimente de muncă a cadrelor militare care, lucrând acoperit, au fost deconspirate.

(3) Cadrele militare și membrii familiilor acestora au dreptul la protecție din partea structurilor specializate ale statului față de amenințările sau violențele la care ar putea fi supuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

Art. 24 – (1) Cadrele militare au dreptul de a deține, purta și folosi armamentul, muniția și mijloacele din dotare, în condițiile stabilite de lege.

(2) Cadrele militare au dreptul și/sau obligația de a purta uniformă și însemne distinctive în condiții stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 25 – În îndeplinirea activităților specifice, cadrele militare au competența structurii din care fac parte. Din ordinul sau cu aprobarea comandanților ierarhici, cadrele militare pot desfășura activități specifice și pe raza teritorială a altor structuri ale Unității de Protecție Internă.

Secțiunea a 2-a – Asigurarea logistică, materială și financiară

Art. 26 – Unitatea de Protecție Internă este autorizată să dețină și să folosească imobile, armament, tehnică, muniție, echipament și mijloace de transport necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, pentru autoapărare și protecție, precum și a obiectivelor în care își desfășoară activitatea, precum și mijloace adecvate pentru obținerea, verificarea, prelucrarea și stocarea informațiilor, potrivit competențelor.

Art. 27 – (1) Dotarea Unității de Protecție Internă se realizează din fonduri alocate de la bugetul de stat, precum și din alte surse, constituite conform legii.

(2) Planificarea, evidența, utilizarea, justificarea și controlul cheltuielilor operative destinate realizării activității specifice Unității de Protecție Internă se efectuează în conformitate cu regulile generale în această materie, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, și cu normele specifice stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Capitolul V – Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 28 – (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Departamentul de Informații și Protecție Internă se desființează.

(2) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuția bugetară până la data desființării Departamentului de Informații și Protecție Internă și orice alte bunuri se preiau de către Unitatea de Protecție Internă, pe bază de protocoale de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Unitatea de Protecție Internă se subrogă în toate drepturile și obligațiile Departamentului de Informații și Protecție Internă.

Art. 29 – (1) Polițiștii din cadrul Departamentul de Informații și Protecție Internă, desființat potrivit prezentei ordonanțe de urgență se pun la dispoziția Ministerului Afacerilor Interne în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, în vederea numirii într-o funcție corespunzătoare.

(2) Polițiștii prevăzuți la alin. (1) au obligația de a-și preda funcția, respectiv de a inventaria și preda documentele și a bunurile aflate în gestiune, în termen de maxim 22 de zile lucrătoare de la data punerii la dispoziție.

(3) Personalul contractual din cadrul Departamentul de Informații și Protecție Internă, desființat potrivit prezentei ordonanțe de urgență, se preia în cadrul Unității de Protecție Internă, în condițiile legii.

(4) La procedurile de selecție organizate în vederea ocupării unor posturi din Unitatea de Protecție Internă pot participa și polițiștii prevăzuți la alin. (1).

Art. 30 – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc sigla/emblema Unitatea de Protecție Internă, ca semn de armă pentru individualizare și recunoaștere, uniforma cadrelor militare ale Unitatea de Protecție Internă, precum și forma și conținutul insignei și a documentelor de legitimare a acestora.

Art. 31 – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se adoptă:

a) ordinele ministrului afacerilor interne pentru aprobarea structurii organizatorice, numărului de posturi, Regulamentului de organizare și funcționare al Unității de Protecție Internă;

b) ordinul comandantului Unității de Protecție Internă pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Unității de Protecție Internă.

Art. 32 – La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

a) art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice locale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 33 – Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM MINISTRU, DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE, Ioan – Dragoș TUDORACHE

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE, Dragoș Nicolae PÎSLARU

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE, Anca Dana DRAGU

Cele mai citite

Consiliul politic național al PSD se reunește mâine

Consiliul Politic Național al PSD se reunește luni pentru a stabili strategia electorală a partidului în anul electoral 2024. Liberalii au decis să nu aibă...
00:00:47

VIDEO. Compromis pentru a ajunge la un acord privind schimbările climatice

Președintele COP28, Sultan al-Jaber, a cerut duminică (10 decembrie) țărilor să lucreze mai mult, să fie flexibile și să accepte compromisuri pentru a ajunge...

Rusia – Ucraina, ziua 655. România susține “Formula de Pace” propusă de președintele Zelenski

Vicepremierul Ucrainei a venit la București și a purtat discuții cu ministrul român al Afacerilor Externe, anunță un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE)...
Ultima oră
Pe aceeași temă