6.2 C
Bucharest
Friday, 1 December 2023
HomeSpecialVeşti proaste de la recensământ

Veşti proaste de la recensământ

Comunicatul Institu­tului Naţional de Statistică, cuprin­zând primele rezul­tate (provizorii) ale recensământului efectuat în toam­­na anului trecut, a produs multe comentarii. Discuţiile au durat o zi, după care scena „breaking news-urilor” a fost ocu­pată de alte eveni­mente. Rea­lită­ţile demografice descrise în tabe­lele INS ne vor afec­ta însă mult timp de-acum înainte, mo­tiv pen­tru care voi mai zăbovi asupra lor.

 

Aşadar, nu suntem 21,4 milioa­ne, aşa cum sunau ultimele date INS (1 iulie 2010), ci 19 milioane. Dife­ren­ţa de 2,4 milioane nu se explică prin­tr-o scădere bruscă a populaţi­ei, în cele 15 luni scurse între cele două date, ci prin dife­renţa de me­to­do­logie prin care au fost obţinute cele două valori. Da­te­le de statistică publicate pe­rio­dic de INS se bazea­ză pe cumu­larea modificărilor din statistica civilă (certificate de naş­tere şi deces, schimbări de domi­ciliu) aplicate populaţiei înregis­trate la ultimul recensământ (2002). Date­le de re­censământ se bazează pe înregis­trarea persoane­lor efectiv prezen­te la data recensă­mântului. Dacă în privinţa naşte­rilor şi a de­ceselor (mişcarea natu­rală) infor­maţiile statisticii civile sunt rela­tiv pre­cise, ele sunt total nesatis­făcă­toare când e vorba despre schim­­bările de domiciliu: nume­roşi oameni locuiesc în altă loca­litate decât cea înscrisă în car­tea de iden­titate, fără a se înregistra la Evidenţa Populaţiei, şi cu atât mai puţini anunţă respectivul oficiu atunci când se stabilesc în străină­tate. Aşadar, cele 2,4 milioa­ne re­prezintă, în linii mari, dimen­siu­nile fenomenului de emigrare a ro­­­mânilor din ultimii 9 ani. (Nu sunt incluse persoanele care se află la muncă în străinătate pen­­­­­tru perioade mai mici de 12 luni.)

Dacă parcurgem lista judeţelor în care diferenţele dintre datele statis­ticii curente şi cele de la re­censă­mânt sunt, procentual, cele mai mari (între 19% şi 17%), găsim, în ordine: Neamţ, Bacău, Tulcea, Vrancea, Galaţi, Vaslui. Recunoaş­tem judeţele cunoscute drept cele mai sărace, în care motivele de emigrare sunt în consecinţă cele mai puternice. Asta confirmă ipo­teza conform căreia diferenţa de 2,4 milioane se explică, în cea mai mare parte, prin emigraţie. Efectele sociale şi economice ale descreş­terii populaţiei sunt multi­ple. Dacă ne referim strict la indi­catorii economici, constatăm că unii se vor îmbunătăţi. De exem­plu, ace­eaşi valoare a produsului intern brut raportată la 19 milioa­ne, în loc de 21,4, va duce la un PIB pe locui­tor cu 11% mai mare, ceea ce ne va „sălta” puţin în clasa­men­tul FMI. La fel se va întâmpla cu cal­­culul nu­mărului medicilor la 1.000 de lo­cuitori, al consumului de apă caldă etc. Ceea ce nu în­seam­­­nă că o vom duce mai bine decât îna­in­te de pu­blicarea datelor recen­sământului.

Vestea cea mai proastă a recen­sământului va veni o dată cu pu­bli­carea structurii pe grupe de vârstă a populaţiei. Pentru că se ştie că marea majoritate a emi­gran­­ţilor fac parte din populaţia activă (20-45 ani), este previzibil că ponderea aces­teia în totalul popu­laţiei va scădea dramatic. Dacă până acum contam pe 34 de vârst­nici (peste 60 de ani) la 100 de per­soane adulte, este posibil să con­sta­tăm că avem, de fapt, spre 50 de vârstnici la 100 de adulţi, ceea ce face total nesus­tenabil actualul sistem de pensii, cu toate limită­rile aduse valorii formulelor de calcul al cuantu­mului pensiilor.

Guvernanţii s-au bucurat ani la rând de banii trimişi în ţară de „căpşunari” şi au încurajat emi­gra­rea (în felul acesta s-au men­ţi­nut cotele mici ale şomajului). Acum acest aport a scăzut, pe de o parte pentru că oamenii câştigă mai pu­ţin, pe de alta pentru că între timp şi-au adus la ei familii­le, deci nu mai au cui să trimită bani în ţară. Mai grav e că, în mă­sura în care românii lucrează legal în străină­tate, ei cotizează la fon­durile de pensii din ţările respec­tive. La fel se întâmplă cu contri­buţiile la asi­gurările de sănătate, de şomaj etc., ceea ce înseamnă că în ţară vor fi tot mai puţini bani pentru pensii şi sănătate. Din pă­cate, lucrurile nu se mai pot schim­ba pe termen scurt şi me­diu. Dimpotrivă. Chiar dacă s-ar adopta acum măsuri efi­ciente de creştere a natalităţii, asta ar în­sem­­na, în următorii douăzeci de ani, o înrăutăţire a raportului de dependenţă, prin creşterea popu­laţiei tinere inactive economic. În prezent, politica demografică ar trebui îndreptată prioritar spre reducerea şi, eventual, schimbarea de sens a fluxurilor de migraţie.  Text Box:

 Mircea Kivu este sociolog

Cele mai citite
00:00:31

VIDEO. Joe Biden instalația din bradul național de Crăciun

Președintele american Joe Biden și prima doamnă, Jill Biden, au participat joi (30 noiembrie) la tradiția anuală de aprindere a Bradului Național de Crăciun...

Google sărbătorește Ziua Națională a României cu un doodle special

Motorul de căutare Google a marcat Ziua Naţională a României cu un doodle special dedicat Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Cei care au...

VIDEO. Vedeta din România care ține post negru! “Nu am băut nimic decât apă”

La vârsta de 53 de ani, Damian Drăghici a intrat din nou în post negru și se află deja la a cincea zi a...
Ultima oră
Pe aceeași temă