20.7 C
București
vineri, 24 mai 2024
AcasăSocialAvocat, despre cum se poate renunța la cetățenia română

Avocat, despre cum se poate renunța la cetățenia română

Avocatul Daniel Velicu a explicat, pentru cotidianul național “România liberă”, care sunt procedurile pentru renunțarea la cetățenia română, ce presupune acest lucru ș ice neadevăruri circulă în spațiul public legate de un astfel de demers.

Privind renunțarea la cetățenia română, e esențial să cunoșți următoarele aspecte:

Cine poate renunța la cetățenie și care sunt condițiile renunțării?

Cum se obține aprobarea și care sunt actele necesare?

Care este procedura renunțării la cetățenie?

Cine poate renunța la cetățenie și care sunt condițiile renunțării

În cazul în care doreșți să renunți la cetățenie, vei avea de întocmit un dosar care cuprinde o cerere de renunțare la cetățenia română și o serie de documente care să ateste îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru această procedură. Aceste condiții, prevăzute în articolul 27 din Legea cetățeniei române (Legea 21/1991), ne arată care sunt persoanele  care pot recurge la renunțarea la cetățenie și situațiile în care acest lucru este posibil.

Astfel, aprobarea renunțării la cetățenie ți se poate acorda, doar când există motive temeinice pentru care soliciți acest lucru,  atunci când ai împlinită vârsta de 18 ani și îndeplineșți următoarele condiții:

nu eșți învinuită sau inculpată într-o cauză penală, respectiv nu ai de executat o pedeapsă penală;

nu eșți urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din țară sau, în situația în care ai astfel de debite, le achiți ori prezinți garanții corespunzătoare pentru achitarea lor;

ai dobândit sau ai solicitat și ai asigurarea că vei dobândi o altă cetățenie.

Stabilirea temeiniciei motivelor pentru care se solicită renunțarea rămâne la latitudinea comisiei care analizează dosarul.

Aprobarea se vă obține doar atunci când dosarul conține toate actele necesare, iar condițiile cerute de lege sunt îndeplinite.

Ce conține cererea privind renunțarea la cetățenia romana și unde o poți depune?

Cererea de renunțare la cetățenie vă cuprinde datele personale ale solicitantului (nume, prenume, domiciliu etc.) și două poze format 3,5 cm x 4,5 cm, alături de motivele pentru care se realizează această solicitare, motive care trebuie să fie temeinice, conform modelului de cerere atașat la finalul articolului. Tot în cuprinsul cererii se vor indica și adresa de corespondență aleasă, precum și o adresă de poștă electronică.

Cererea de renunțare la cetățenie trebuie să fie însoțită de o serie de acte doveditoare și, dacă te afli în țară, se vă depune la secretariatul tehnic al Comisiei pentru Cetățenie, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din Bucureșți. Pentru cei care nu se află în țară, cererea și actele se vor depune la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din țara în care solicitantul își are domiciliul sau reședința.

Actele necesare acestei proceduri sunt următoarele:

pașaportul românesc sau cartea de identitate, în origial, cât și copie legalizată de ambasadă sau consulat;

procură specială (pentru depunerea cererii de renunţare) autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României (mandatarul vă depune şi copia propriului act de identitate);

actele de stare civilă româneșți ale solicitantului (certificat de naștere, certificate de căsătorie sau de divorț, dacă este cazul), în original, cât și copie legalizată;

În situația în care nașterea/căsătoria/divorțul a avut loc în străînătate, se vă depune certificatul transcris/înscris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România sau la misiunea diplomatică/oficiul consular din țara în care a avut loc evenimentul. Dacă actele nu au fost transcrise/înscrise, se vor depune copii legalizate ale acestor acte (apostilate/supralegalizate în prealabil), împreună cu traducerea în limba română. (supralegalizarea este procedura efectuată de către autoritățile competente din România prin care se atestă veridicitatea unui act supus acestei proceduri, pentru statele cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a actelor);

certificatul de cazier judiciar obținut în prealabil din România;

adeverință privind situația la zi a debitelor către statul român, eliberată de administrația financiară din localitatea ultimului domiciliu în România (ANAF), în original;

adeverință privind situația la zi a debitelor către statul român, eliberată de direcția de impozite și taxe a primăriei din localitatea ultimului domiciliu în România, în original;

dovada deținerii cetățeniei altui stat (dovadă care constă în pașaport) sau a promisiunii de acordare a cetățeniei de către autoritățile statului respectiv (sub forma unei adeverințe care vă trebui să fie apostilată/supralegalizată de autoritățile acelui stat, în conformitate cu legislația locală) a cărei copie și traducere vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;

declarație pe proprie răspundere privind existența unor eventuale debite față de persoane fizice sau juridice din România care vă fi autentificată de ambasadă sau consulat.

De asemenea, poți solicita renunțarea la cetățenie și pentru copiii minori, situație în care vor mai fi necesare, pe lângă documentele enumerate anterior, următoarele:

certificate de naștere româneșți pentru copiii minori;

dovada asigurării că minorii au dobândit sau vor dobândi cetățenia altui stat;

declarația părinților asupra faptului că minorii  locuiesc în străînătate împreună cu aceștia (declarație ce trebuie atentificată de ambasadă sau consulat);

declarație de consimțământ pentru renunțarea la cetățenia română a copiilor minori care au împlinită vârsta de 14 ani, declarație care la rândul ei vă fi autentificată de ambasadă sau consulat.

Există un preț pentru procedura renunțării la cetățenie?

Da, conform art. 34 din Legea Cetățeniei Române, aprobarea renunțării la cetățenie este supusă unei taxe prevăzute de lege.

Așadar, pentru înregistrarea cererii de renunțare la cetățenie se percepe o taxă- tarif consular- în valoare de 605 euro sau echivalentul în moneda locală.

La acest tarif se adaugă eventualele taxe aferente fiecărui serviciu consular prestat în plus, aici referindu-ne la autentificările, legalizările și traducerile necesare actelor ce urmează a fi depuse la dosar.

Fiind o acțiune ce prezintă o asemenea importanță, aceasta este supusă unui amplu proces de analizare și verificare, renunțarea la cetățenie putând interveni doar atunci când este obținută aprobarea acesteia, în urma îndeplinirii condițiilor cumulative enumerate mai sus.

Este important de menționat faptul că, până la aprobarea cererii de renunțare, solicitantul își menține calitatea de cetățean român și rămâne în posesia pașaportului românesc.

Procedura de aprobare a renunțării este la rândul ei prevăzută în lege (art. 31 din Legea nr. 21/1991) și constă în parcurgerea mai multor etape.

Odată ce ai depus cererea, însoțită de actele doveditoare, la secretariatul Comisiei pentru Cetățenie, respectiv la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din țara în care ai domiciliul sau reședința, se vă demara procesul de verificare a documentelor.

Daca lipsesc acte din dosarul privind renunțarea la cetățenia romana

În cazul în care vă fi constatată lipsa unor documente necesare soluționării cererii, președintele Comisiei vă solicita completarea dosarului.

Vei avea la dispoziție un termen de 6 luni pentru a completa dosarul, dacă acest termen nu este respectat, cererea vă fi respinsă, fiind considerată nesusținută.

După ce au fost verificate documentele din dosar, dacă acesta este complet, următorul pas constă în solicitarea de relații de la orice autorități cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 27 lit. a) și b) (referitor la cauzele sau pedepsele penale și debitele către stat).

Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie este cel care vă constata și, implicit, vă decide aprobarea sau, după caz, respingerea cererii de renunțare la cetățenie, acest ordin ți se vă comunica prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Dacă ordinul este unul de respingere, vei putea contesta această decizie prin atacarea, în termen de 15 zile de la comunicare, la Tribunalul Bucureșți.

La rândul său, hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Bucureșți.

Pierderea cetățeniei prin renunțare are loc la data eliberării adeverinței de renunțare la cetățenia română.

Dovada renunțării la cetățenie se vă face cu adeverință eliberată de secretariatul Comisiei, dacă locuieșți în România, ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, dacă ai domiciliul sau reședința în străînătate, în baza ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Dacă nu te prezinți în vederea eliberării adeverinței de renunțare în termen de 6 luni de la data comunicării ordinului de aprobare al președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, neprezentarea vă atrage încetarea efectelor ordinului. Cel care vă constata încetarea efectelor ordinului de aprobare a renunțării din cauza neprezentării este președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Model cerere renunțarea la cetățenia romana:

Domnule Președinte,

           Subsemnatul/(a) ……………………………………………….prin mandatar (cu procură)

fiul lui …………………….. şi  …………………… născut  la data de …………….. în localitatea…………………………..,judeţul……………………………,ţara…………………………, cu domiciliul actual în …………………………………………………………, cu ultimul domiciliu în România, …………………………………………………….., telefon …………………………,

 e-mail                                          , având adresa de corespondență aleasă:

                       la aceeași adresă cu cea de domiciliu, indicată mai sus;

în ţara ………………………., jud./raion ………………………………., localitatea (oraş/com./sat) ……………………………………. str. …………………………………………., nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. …..,

și solicitând să-mi fie comunicate actele și corespondența Autorității Naționale pentru Cetățenie prin poștă electronică:

                    DA                                                                           NU

solicit renunţarea la cetăţenia română  în temeiul art. 27 din Legea  cetăţeniei române nr.21/1991, republicată.

Solicit  renunţarea la cetăţenia română  şi pentru copiii minori :

(dacă este cazul)

Motivele cererii mele privind renunțarea la cetățenia romana sunt  :

obţinerea cetăţeniei ţării de domiciliu / păstrarea cetăţeniei ţării de domiciliu

Ultima ocupaţie din România este ………………………………..

Ocupaţia actuală este ………………………………………………

Sunt de acord cu prelucrarea datelor furnizate în conformitate cu Regulamentul European (UE 2016/679) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

              Data                                               Semnătura

       ……………………                              ……………………..

Notă: Toată cererea privind renunțarea la cetățenia romana se vă completa cu majuscule.

Domnului Preşedinte al Comisiei pentru Cetăţenie din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

Bibliografie/surse:

-Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române, republicată

-Renunțarea la cetățenie- Ministerul Afacerilor Externe

Renunțarea la cetățenia romana șterge datoriile pe care le ai în Romania?

Nu, nu exista acest drept, mai mult, datoriile se transmit moștenitorilor.

Însă, pe aceasta chestiune privind datoriile pe care le ai în Romania, exista soluții legale.

Printr-un proces poți anula datoriile daca este împlinit termenul de prescripție extinctiva.

Aici și aici, veți găși o parte din procedura legala de ștergerea a datoriilor la Bănci / IFN-uri & Recuperatorii de Creanțe.

Urmărește România Liberă pe  TwitterFacebook și Google News!

Laurențiu Mușoiu
Laurențiu Mușoiu
Laurențiu Mihail Mușoiu lucrează în presa centrală din anul 2008. Din anul 2018 lucrează la “România liberă”. A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. Deține un master în Cercetare în Științele Comunicării. Este, de asemenea, profesor pentru învățământul primar și preșcolar.
Cele mai citite

Legendarul Claudio Ranieri s-a retras din fotbal cu o înfrângere

Cagliari a fost învinsă pe teren propriu de Fiorentina, cu scorul de 2-3, în etapa cu numărul 38 din Serie A. Acesta a fost...

Stefano Pioli, OUT de la AC Milan! Cine e favorit să îi ia locul

Clubul italian de fotbal AC Milan a confirmat vineri despărţirea oficială de antrenorul Stefano Pioli, cu care a triumfat în Serie A în sezonul...

Un diplomat al Ambasadei Rusiei la București, declarat persona non grata în România

Un diplomat din cadrul Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost declarat, vineri, persona non grata pe teritoriul României, informează Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE,...
Ultima oră
Pe aceeași temă