Cum puteți beneficia de concediu medical?

Legislaţia prevede că, pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale, o persoană trebuie să achite o contribuție sub formă de asigurare în cotă de 1% din venitul lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul FNUASS.

Share

Elena Marinescu 0 comentarii

27.05.2019 - 23:10

Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice – salariați sau persoane ce realizează venituri asimiliate salariaților, pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații. Acest lucru se aplică și pentru persoanele cu PFA (persoană fizică autorizată). Pentru a încheia Contract de asigurare la concedii și indemnzații de asigurări sociale de sănătate persoanele trebuie să se prezinte la Casa de Asigurări de Sănătate cu următoarele documente:

– Declarație Unică și recipisă depunere Declarație Unică

– Carte de identitate

– Procură/împuternicire în cazul în care se încheie contract pentru altă persoană

Contractul de asigurare la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate se încheie între persoana asigurată și casa de asigurări de sănătate pe o perioada determinată/nedeterminată la un venit ales de către asigurat ce nu ține cont de veniturile impozabile realizate. Potrivit info-pacienti.ro, valoarea venitului este cuprinsă între valoarea salariului minim pe economie și plafonul maxim de 12 salarii minime pe economie.

Contractul de asigurare nu se încheie retroactiv și produce efecte exclusiv de la data înregistrării. Orice modificare a contractului se face prin act aditional. Dreptul al concedii medicale decontate de către Casa de asigurări de sănătate este condiționat de asigurarea la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare de 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii concediului medical conform art. 7 din OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 

Ce se întâmplă cu persoanele cu contracte PFA

Potrivit avocat.net, dreptul acestora de a beneficia de concedii medicale este condiţionat de plata contribuţiei aferente, care este de 0,85% din venitul supus impozitului pe venit. Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, PFA sunt obligate să depună declarația de asigurare pentru concedii și indemnizații, la casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca plătitori de CASS. O lună-stagiul minim de cotizare Stagiul minim de cotizare pentru acordarea concediului medical şi indemnizaţiilor este de o lună, în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Există și excepţii de la această regulă, printre ele fiind cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA. O persoană care este angajată cu contract individual de muncă, dar care are şi calitatea de PFA, poate beneficia de plata concediului medical de la ambele locuri de muncă, atât timp cât plăteşte contribuţia pentru concedii și indemnizații de 0,85% din veniturile supuse impozitului pe venit.

Concediu pentru îngrijirea copiilor bolnavi 

Părintele sau asiguratul care are legal în îngrijire un copil grav bolnav poate beneficia de concediu medical și de indemnizație pentru îngrijirea lui până la vârsta de 16 ani, în condițiile în care, până acum, limita de vârstă a copilului era de 7 ani. De asemenea, România a simplificat procedura de acordare a certificatelor de concediu medical pentru situațiile în care asigurații beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, dacă însoțesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, ori pe teritoriul unui alt stat decât cele menționate anterior. În aceste cazuri, s-au stabilit că certificatul de concediu medical va putea fi eliberat atât unuia dintre părinți, cât și unei persoane împuternicite de acesta.

În prezent, există şi cadrul legal pentru realizarea și implementarea unei soluții informatice pentru eliberarea certificatelor de concediu medical în format electronic. Astfel, medicii prescriptori vor putea completa și transmite angajatorilor/beneficiarilor certificatele de concediu medical în format electronic, prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Certificatele vor fi semnate de medici cu semnături electronice calificate. În plus, există posibilitatea acordării indemnizației de maternitate calculate în raport cu toate veniturile pe baza cărora s-a calculat și plătit contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Comentarii