25.7 C
București
duminică, 14 august 2022
AcasăSportFormula 1Dezvăluire. Din biblioteca omului de stat Lazăr Comănescu. În manualul de ”Economie...

Dezvăluire. Din biblioteca omului de stat Lazăr Comănescu. În manualul de ”Economie mondială”, ministrul român de Externe citează din Ceaușescu, Marx, Engels, Lenin și programul PCR

În anul 1981, actualul ministru Lazăr Comănescu semna cartea „Relații internaționale, documente. România și noua ordine internațională“ care conținea 500 de citate din Nicolae Ceaușescu. Opt ani mai târziu, manualul de „Economie mondială“ semnat de Lazăr Comănescu conținea 65 de citate din fostul dictator, dar și altele din Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilici Lenin sau din programul Partidului Comunist Român.

Deschideți galeria foto pentru a vedea pagini din lucrarea ”Economia Mondială”, semnat de Lazăr Comănescu. 

„Economie mondială“ este un manual pentru studenții de la Academia de Studii Economice și a fost editat de Ministerul Educației, în urmă cu trei decenii. La acea dată, Lazăr Comănescu era lector universitar la catedra de „Relații economice internaționale“. 

Lazăr Comănescu susţine că a scris doar capitolele din manualul „Economie mondială“ care se referă la organizațiile internaționale și că a căutat să limiteze la maxim citatele din Ceaușescu, iar în cazul paginilor redactate de el acestea sunt puține și succint. Nicăieri în acestă carte nu se specifică exact contribuția fiecăruia din cei cinci autori ai manualului.


Citeşte şi: DEZVĂLUIRI. Stima noastră și mândria, Comănescu România! Ministrul de Externe a semnat o carte de propagandă cu citate din Ceaușescu. Cele mai jenante ode aduse dictatorului

Într-una din cele mai grele perioade din istoria României comuniste, actualul ministru de Externe a semnat o carte de propagandă care cuprinde peste 550 de citate din fostul dictator comunist. În plin avânt al cultului personalității fostului dictator, în 1981, apare la Editura Politică lucrarea „Relații internaționale, documente. România și noua ordine internațională“… citește mai departe aici … 


La fel, Cuvântul Înainte este semnat „Autorii“ și explică demersul acestora: „Întreaga problematică a economiei mondiale este abordată din prisma concepției partidului nostru, a secretarului său general, Nicolae Ceaușescu. Un accent deosebit se pune pe evidențierea poziției Republicii Socialiste România față de soluționarea principalelor probleme mondo-economice… După cum se menționează în programul PCR, lărgirea schimburilor economice cu alte state, participarea activă la lărgirea schimburilor economice cu alte state, participarea activă la diviziunea muncii reprezintă o latură inseparabilă a procesului de dezvoltare a fiecărei națiuni… Dat fiind interesul deosebit manifestat de partidul nostru față de procesele economice ce se desfășoară la scară mondială, transpunând în practică directivele partidului privind necesitatea formării unor economiști, învățământul superior economic acordă o atenție sporită studiului fenomenelor mondo-economice…“.

Ceaușescu: popoarele să coexiste pașnic

Manualul este un exercițiu de propagandă a Partidului Comunist Român și o modalitate de îndoctinare a tinerilor studenți. Aproape că nu există problematică abordată în manualul destinat studenților de la ASE care să nu plece de la un citat sau prin invocarea ideilor lui Nicolae Ceaușescu.
Având 18 capitole, volumul se deschide cu o mostră din gândirea lui Nicolae Ceaușescu: „Viața a infirmat teza privitoare la existența în lume a economiei mondiale capitaliste și a unei economii mondiale socialiste opuse și care se dezvoltă în mod paralel. Se poate spune că există o economie mondială unică, tot mai interdependentă“.

Suntem informați că „Marx și Engels au sesizat importanța crescândă a comerțului exterior, chemat să contribuie la destrămarea economiei naturale, închise, la dezvoltarea pieței mondiale… a legăturilor economice dintre statele lumii… Vladimir Ilici Lenin a pus bazele studiului științific al economiei mondiale“. 

Partidul Comunist Român manifestă o preocupare deosebită pentru studiul problematicii economiei mondiale. În documentele de partid, în lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu, analiza științifică de pe pozițiile interselor clasei muncitoare… ocupă un loc central“, se arată în manualul de „Economie mondială“, semnat de Lazăr Comănescu. 

Feudalismul i-a salvat pe americani

În subcapitolul care poartă numele: „Contribuția creatoare a PCR la dezvoltarea teoriei economiei mondiale“, autorii înalță o odă conducătorului iubit: „Toate inițiativele, propunerile țării noastre au la bază concepția de largă amplitudine a PCR, a secretarului său general, Nicolae Ceaușescu, cu privire la noua ordine internațională, concepție care a căpătat o largă recunoaștere internațională, bucurându-se de aprecieri dintre cele mai elogioase…. În noua gândire, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să se pornească de la coexistența pașnică dintre statele cu orânduiri sociale diferite“. 
Aflăm din capitolul „Complexul economic național“ că „un număr de 25 de țări au o orânduire capitalistă, iar faptul că SUA nu au cunoscut orânduirea feudală, ci au trecut direct la capitalism, a fost unul din factorii favorizanți ai demarajului economic al acestei țări… în Japonia s-a realizat o adevărată simbioză între elementele de origine feudală și cele specifice moderne, aspect care s-a dovedit profitabil pentru marele capital… în ceea ce privește țările dezvoltate socialiste numărul se limitează, deocamdată, la trei: URSS, RDG și RS Cehoslovacă“. Din împărțirea statelor pe criterii economice, România este inclusă în categoria statelor relativ avansate.

În enumerarea organizațiilor internaționale (făcută adesea pe un ton neutru – n. red.) este citat Nicolae Ceaușescu care arată că: „România va acționa cu toată hotărârea pentru înfăptuirea înțelegerilor privind perfecționarea activității Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER) – cea mai importantă organizație internațională a statelor socialiste (căreia autorii îi dedică mai multe pagini – n. red.)“. 

Companiile transnaționale sug sângele poporului

Companiile transnaționale (prezente în România de azi, majoritatea americane – n.red.) sunt prezentate studenților de la ASE… dar „extinderea acestor societăți înseamnă o lărgire considerabilă a sferei exploatării capitaliste care depășește cadrul național. Muncitorii din țări diferite devin astfel obiectul exploatării exercitate de o anumită firmă capitalistă, al cărui sediu central se află în afara granițelor țării“. Urmează înfierarea acestor organisme: „scopul societății transnaționale este maximizarea profitului,… ea poate impune uneia din filialele externe o politică de restrângere a activității, transferul de capital, concedieri etc. Astfel de decizii, luate la mii de kilometri depărtare și care vizează sectoare importante de activitate lezează suveranitatea națională a statului gazdă. În mod evident, în asemenea circumstanțe, societățile transnaționale se manifestă ca organisme supranaționale.“. O asemenea declarație în România de azi ar declanșa un scandal diplomatic indiferent dacă ea ar viza companii precum: Nestlé, Unilever, Royal-Dutch Shel, General Motors sau British Petroleum citate de autorii manualului printre care se numără și actualul ministru de Externe, Lazăr Comănescu. În același timp, „acumularea capitalistă la scară internațională a avut efecte similare cu cea desfășurată pe plan național: polarizarea sărăciei și a bogăției, proletarizarea majorității țărilor lumii și îmbogățirea unei minorități de țări“, se arată în manualul de „Economie mondială“.

Manualul vizează domenii diverse: organisme internaționale, fundamentele economiei mondiale, circuitul și echilibrul economic internațional, comerț și dezvoltare, politici monetare etc. Cele care se referă la poluare, materiile prime spre exemplu sunt mai puțin atinse de ideologia comunistă. Probabil unele teorii și analize din carte erau valabile la nivelul anului 1989. Faptul că ele sunt girate de Nicolae Ceaușescu rămâne un aspect impardonabil.  

Direcție. Fostul cizmar era în tot și toate

„Concepția Partidului Comunist Român cu privire la instaurarea noii ordini economice internaționale“ este cuprinsă în capitolul șase. „PCR, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le revine meritul istoric de a fi elaborat o concepție științifică unitară de mare valoare tehnică și practică cu privire la trăsăturile definitorii ale procesului edificării noii ordini mondiale: … lichidarea politicilor imperialiste, dispersarea puterii economico-financiare, neamestec în treburile interne, lichidarea decalajelor dintre țări, lichidarea subdezvoltării, instaurarea unei economii multipolare“, se arată în manualul „Economie mondială“, semnat de Lazăr Comănescu.

„În mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (Manila 1979) au fost formulate propuneri privind elaborarea unui program de lungă durată, până în anul 2000, cu o primă etapă în anul 1990, care să cuprindă măsuri de dezvoltare a economiei statelor în curs de dezvoltare pentru dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare, texitle, materii prime etc“. „Tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat într-un spirit nou, într-o viziune revoluționară, o nouă concepție asupra dezvoltării“. În fața crizei mondiale alimentare, un răspuns a fost oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Mondială a Populației de la București: studiile științifice arată că lumea dispune de uriașe rezerve nepuse încă în valoare, că pe planetă există însă vaste suprafețe aride, pustii, care prin munca omului pot fi roditoare“. În fine, „așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri efective de dezarmare reprezintă problema fundamentală a zilelor noastre“.  

PROPAGANDĂ. Economia românească își continuă avântul

Locul Republicii Socialiste România în economia mondială (numele ultimului capitol) este stabilit tot de către Nicolae Ceaușescu: „Privind retrospectiv la întreaga activitate din acești ani, remarca tovarășul Nicolae Ceaușescu, în magistrala sa expunere cu prilejul ședinței comune a Plenarei CC al PCR din noiembrie 1988, putem afirma cu îndreptățită mândrie că a fost o epocă de mari transformări în toate domeniile, care au confirmat pe deplin justețea concepției partidului nostru privind aplicarea legilor generale, a principiilor socialiste la realitățile și condițiile din România“. 

Transformările au fost în fapt înfometarea populației, interzicerea unor drepuri și a multor libertăți, penuria de electricitate sau frigul din case. Autorii mint și deformează crunta realitate a României anilor ’80, citând din fostul dictator: „Indicatorii care pun în evidență succesele economiei noastre în anii de dezvoltare planificată sunt produsul social și venitul brut.“ Ritmul de creștere este unul dintre cel mai ridicat pe plan mondial. Confruntată cu criza economică din ultimii ani, „economia României își dovedește vitalitatea. Spre deosebire de alte țări, ea nu stagnează, ci își continuă dezvoltarea… venitul național a crescut substanțial în primii ani ai cincinalului, așa cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu… acest cincinal a asigurat… înfăptuirea planurilor de ridicare a patriei noastre pe o nouă treaptă de dezvoltare și creștere a nivelului de trai material și spiritual, al întregului popor. Deceniul 1980-1990 va însemna pentru agricultura României înfăptuirea unei adevărate revoluții. Un salt calitativ se va produce la nivelul de trai al oamenilor muncii de la sate prin înfăptuirea Programului de sistematizare a localităților, elaborat din inițiativa și sub directa îndrumare a secretarului general al PCR, tovarășul Nicolae Ceaușescu“, scrie în manualul de „Economie mondială“ semnat de Lazăr Comănescu. 

 

 

 

Cele mai citite

Aglomerație în vămi: aproape 346.000 de persoane, prin punctele de frontieră, în ultimele 24 de ore

Aproximativ 345.900 de persoane, cetăţeni români şi străini, cu aproximativ 83.440 mijloace de transport, au efectuat formalităţile de control (atât pe sensul de intrare,...

Talibanii trag focuri de avertisment pe fondul unui protest al femeilor în capitala afgană, Kabul. VIDEO

Luptătorii talibani au tras focuri de avertisment pentru a dispersa un protest rar al femeilor în capitala Afganistanului, Kabul. Imagini video dramatice arată cum bărbați...

Necrolog despre Anne Heche, actrița talentată de la Hollywood a cărei vieți privată a umplut tabloidele  

Anne Heche, actrița, care a murit la vârsta de 53 de ani, a ajuns la faima de la Hollywood în anii 1990 în filme...
Ultima oră
Pe aceeași temă