29 C
București
vineri, 19 iulie 2024
AcasăSpecialSalariile din sectorul privat din România au crescut în proporţie nesemnificativă în...

Salariile din sectorul privat din România au crescut în proporţie nesemnificativă în acest an

 

 

 

 

Creøterile salariale din sectorul privat au încetinit în acest an la 4,6%, de la 5,1% în 2012, dar s-au plasat peste rata inflafliei, potrivit studiului salarial øi de beneficii PayWell, realizat de compania de audit øi consultanflæ PwC România, relatează Mediafax.

 

„Temperarea creøterilor salariale nominale se poate observa la nivelul tuturor sectoarelor analizate în cadrul studiului PayWell, cu excepflia IT&C, dar sectoarele cu creøtere salarialæ realæ (peste inflaflie) sunt cele de producflie (auto, industrialæ), de bunuri de larg consum, distribuflie, IT&C øi farmaceutice, în timp ce companiile din sectorul bancar øi retail au aplicat creøteri salariale sub nivelul inflafliei”, se aratæ într-un comunicat al companiei.

 

Nivelurile cele mai ridicate ale creøterilor medii salariale au fost alocate managementului (4,9%), urmate de personalul de suport (4,7%) øi personalul operaflional øi de vânzæri (4,5%).

 

„În ultimii ani, creøterile salariale efective au fost semnificativ mai mici decât cele planificate în anul anterior, iar pentru anul urmætor tendinfla continuæ: doar 28% dintre companiile participante la studiul PayWell øi-au stabilit deja o politicæ de creøteri salariale, procentul mediu fiind cel mai redus din ultimii 5 ani: doar 5,2%. Acest fapt reflectæ deopotrivæ ancorarea aøteptærilor inflaflioniste într-o zonæ mai redusæ, dar øi menflinerea unei atitudini prudente, angajatorii fiind foarte atenfli la evoluflia economicæ øi nemaifiind dispuøi sæ creascæ costurile salariale decât în limita câøtigurilor de productivitate”, a declarat Horafliu Cocheci, Senior Manager, Liderul Echipei de Consultanflæ în Resurse Umane, PwC România.

 

În ceea ce priveøte componenta salarialæ variabilæ, mai mult de jumætate dintre companiile participante la studiu acordæ bonusuri de performanflæ. Aceste stimulente sunt mai frecvente pentru management, fiind oferite de 52% dintre respondenfli, în timp ce mai mult de o treime oferæ aceste bonusuri pentru personalul operaflional øi de vânzæri.

 

Nivelul mediu efectiv plætit însæ al bonusului de performanflæ a fost mai scæzut decât cel planificat øi variazæ între jumætate de salariu øi patru salarii lunare.

 

Numærul de companii care oferæ prime fixe este de asemenea în scædere faflæ de anii anteriori. Conform edifliei de anul acesta a studiului, doar 28% dintre companiile participante oferæ prime fixe tuturor categoriilor de angajafli. Acest tip de prime este oferit de obicei în sectoarele cu activitate de producflie, ca urmare a clauzelor incluse în contractul colectiv de muncæ. Bonusurile fixe pot fi atât sume predeterminate, valoarea lor variind între 200 lei øi 1.500 lei, cât øi procent din salariu, iar în acest caz valoarea medie este echivalentul unui salariu lunar.

 

În privinfla principalelor beneficii oferite pe piafla din România, s-a observat o creøtere a numærului de companii care oferæ beneficii legate de stilul de viaflæ al angajaflilor, de exemplu activitæfli sportive, în timp ce pentru celelalte categorii de beneficii -sociale, de siguranflæ, etc- se pæstreazæ tendinfla de scædere din anii anteriori.

 

Potrivit studiului citat, structura pachetului total de remunerare s-a schimbat în sensul creøterii componentei variabile (bonusurile de performanflæ øi comisioanele din vânzæri) simultan cu scæderea ponderii salariului fix garantat în pachetul de remunerare, în timp ce ponderea beneficiilor ræmâne aceeaøi ca

Cele mai citite
Ultima oră
Pe aceeași temă