-1.2 C
București
duminică, 23 ianuarie 2022
AcasăSpecialStima noastră și mândria, Comănescu România! Ministrul de Externe a semnat o...

Stima noastră și mândria, Comănescu România! Ministrul de Externe a semnat o carte de propagandă cu citate din Ceaușescu. Cele mai jenante ode aduse dictatorului

Într-una din cele mai grele perioade din istoria României comuniste, actualul ministru de Externe a semnat o carte de propagandă care cuprinde peste 550 de citate din fostul dictator comunist.

În plin avânt al cultului personalității fostului dictator, în 1981, apare la Editura Politică lucrarea „Relații internaționale, documente. România și noua ordine internațională“.

Este vorba despe „o culegere selectivă de texte întocmită de Traian Chebeleu, Lazăr Comănescu (actualul ministru de Externe – n.red.), Aurel Ghibuțiu şi George Marin“, sub coordonarea lui Nicolae Ecobescu. O carte de 480 de pagini în care au fost selectate 677 de citate. Majoritatea covârșitoare a citatelor sunt din Nicolae Ceaușescu (peste 550). Autorii au făcut selecţia din cele 19 volume ale lucrării lui Nicolae Ceaușescu, „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate“, apărut în 1975.

Deschideți galeria pentru a vedea mai multe fragmente din culegere.

Volum consacrat tovarășului

Cuvântul înainte al cărții este o odă închinată fostului dictator și vastelor sale cunoștințe: „lucrarea de față își propune să pună la îndemâna cititorilor o culegere de texte reprezentative pentru înțelegerea complexului proces istoric de edificare a unei noi ordini mondiale și politice internaționale…Volumul este consacrat concepției românești, a președintelui Nico-lae Ceaușescu, cu privire la principiile și măsurile prac-tice menite să ghideze lupta pentru lichidarea subdezvoltării și pentru constituirea unui nou sistem de relații internaționale. Concepția revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu îmbogățește gândirea economică social-politică din epoca noastră, se bucură de o largă audiență internațională și contribuie substanțial la creșterea prestigiului României în lume… Textele selectate din lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu… urmăresc să înlesnească cititorului înțelegerea concepției românești cu privire la procesul de edificare a unei noi ordini în lume. Una din particularitățile concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu decurge din caracterul ei atotcuprinzător… în domenii precum cele ale energiei, materiilor prime, introducerii de tehnologii moderne, agriculturii etc.“.

Citatele alese din Ceaușescu au fost structurate: „în cadrul fiecărui capitol, textele au fost dispuse în ordine cronologică, ceea ce dă cititorului posibilitatea de a înțelege modul în care concepția președintelui Nicolae Ceaușescu și întreaga activitate desfășurată de România pe arena internațională se îmbogățesc permanent“, se arată în introducerea cărții.

Cei patru autori ai culegerii, printre care și Lazăr Comă-nescu, au selectat citatele din Nicolae Ceaușescu pe domenii.

Dezvoltarea României: „În perioada 1976-1980 s-au obținut succese importante în creșterea nivelului de trai… Cu retribuția din 1950 se puteau cumpăra 153 de bucăți pâine albă, iar acum se pot cumpăra 1.025 de bucăți; din carne de porc se cumpărau 42 de kilograme, acum 90; pui de găină 19 kg, acum 94… Venitul României este de 1.000 de dolari pe locuitor… este necesar să menținem o rată mare a acumulării pentru a ajunge în 1990 la un nivel național de circa 2.500-3.000 de dolari… Cooperativizarea agriculturii, crearea marii proprietăți socialiste în agricultură reprezintă o adevărată revoluție la sate, dar aceasta nu formează decât baza pentru creșterea continuă a producției agricole și ridicarea bunăstării țărănimii. Agricutura socialistă este cea mai înaintată din punct de vedere al formei de proprietate, a relațiilor de producție… Partidul și statul iau măsuri pentru ca să se asigure dezvoltarea agriculturii, crearea condițiilor pentru folosirea la maximum a marilor resurse ale agriculturii socialiste în interesul ridicării nivelului de trai a țărănimii, satisfacerii cerințelor de consum ale poporului…“.

Viața la țară: „Vor fi înfăp-tuite în continuare prevederile Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale…. În cursul viitorului cincinal se vor transforma în orașe industriale încă 140 de centre comunale, ceea ce va conduce la creșterea ponderii poulației din domeniul urban la aproape 55% (altfel spus demolările la sate vor continua – n. red)“.

Problema alimentară:  „România consideră că problema alimentației… nu poate fi soluționată decât prin instaurarea unei noi ordini politice și economice pentru lichidarea politicii de dominație, dictat și amestec în treburile altor țări. Trebuie să realizăm 5.000.000 de purcei în gospodăriile oamenilor muncii de la sate… În acest fel vor putea să își satisfacă necesitățile proprii și să vândă, o parte, statului. Putem însămânța cartofi și scoate 15-20 de tone la hectare. În perioada 1981-1985, producția agricolă va spori cu 27% (în anii ’80, în magazine era o acută penurie de alimente – n. red)“…

Tineretul și cultura: „Formarea tinerei generații de constructori ai socialismului și comunismului constituie o datorie de onoare a înregului partid… Vrem ca toți copiii României, începând cu cei din leagăn, ca șoimii și pionerii să crească la adăpost de grija că mâine asupra lor ar putea cădea bomba atomică, că mâine ar putea fi victima ucigătoarelor arme chimice… Este necesar ca și Uniunea Tineretului Comunist să acționeze mai intens… Nu se poate concepe un profesor universitar care să nu fie și un militant activ pentru pace și cooperare… Scriitorilor le revine o misiune de seamă în promovarea prieteniei și a colaborării dintre toate țările socialiste, dintre toate forțele progresiste și antiimperialiste…“.

Resursele: „În anumite țări a avut loc o creștere exagerată a consumului și în general, s-a dus o politică de risipă, de gospodărire nerațională a petrolului și a altor reursse de energie. (în acest timp, în România, la benzină se stătea la cozi kilometrice – n. red.)“.

Știința: „România, care își concenterază toate forțele și energiile construcției orândurii noi, socialiste, bunăstării și fericii poporului, care cunoaște din propria experiență ce importanță uriașă au știința și tehnica în dezvoltarea economică-socială, acționează pentru extinderea cercetării“.

Lichidarea subdezvoltării: „Progresul, gradul de civilizare din fiecare țară este determinat de realizarea unui aport just între fondul de acumulare și fondul de consum… Nivelul la care a ajuns economia noastră și realizarea în continuare a unor ritmuri înalte de creștere vor permite obținerea unor sporuri anuale ale produției pe cap de locuitor asemănătoare sau chiar mai mari decât a țărilor avansate economic (în acel moment, în România principalele alimente erau drastic raționalizate, iar altele precum carnea nu se găseau – n. red.)“.

Explicație: a fost o dispoziție

România din discursurile lui Ceaușescu este una în plin avânt economic, preocupată de bunăsatrea cetățenilor săi. Această imagine, la care a contribuit Lazăr Comănescu prin selectarea unora dintre citatele mai sus menționate nu avea acoperire în realitatea românească a anilor ’80 dominată de lipsuri și cenzură. Cartea, semnată și de actualul ministru de Externe, este o formă de propagandă care a contribuit la cultul personalității fostului dictator.

Ministrul Comănescu ne-a precizat că la un moment dat, la Catedra de relaţii economice internaţionale unde era lector a venit „o dispoziție pentru realizarea unei culegeri de texte din documentele de partid și de stat, respectiv din opera lui Ceaușescu relevante din perspectiva ordinii internaționale. Era o dispoziție primită și am îndeplinit-o. Era un demers care făcea parte din ceea ce aș numi figuri impuse.“ Ministrul ne-a spus că era greu să refuzi deoarece riscai să fii îndepărtat de la catedră. 

Propaganda de partid

Celelalte citate – aproximativ 100 – alese de autori sunt din Directivele Congresului PCR, Programul PCR, Conferințele naționale ale PCR. Ele cuprind minciuni: „continuarea fermă a politicii de industrializare socialistă reprezintă factorul primordial al dezvoltării forțelor de producție, al progresului economic… industria constructoare de mașini va cunoaște o dezvoltare puternică și complexă pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnologiei… o grijă permanentă se va manifesta pentru dezvoltarea și modenizarea industriei alimenatre… industria de textile, confecții încălțăminte va satisface necesitățile întregii populații… “.

A semnat lângă foști diplomați

Unul dintre cosemnatarii culegerii de citate din Ceaușescu este Traian Chebeleu, care a activat în dplomație din 1967. Din 1979 până în 1982 a fost negociator din partea României a Declaraţiei Adunării Generale a ONU privind reglementarea paşnică a diferendelor internaţionale. Din 2008 a deținut funcția de secretar general adjunct al Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre. Coordonatorul lucrării, Nicolae Ecobescu a fost diplomat de carieră. În 1969 a fost numit adjunct al ministrului de Externe. În anii ’70 era ambasador al României la ONU.

Politica imperialistă, pusă la zid

În cartea semnată de Lazăr Comănescu există citate din gândirea fostului dictator pe tema politicii externe. „Principalele cauze care au generat stările de lucruri negative sunt vechea politică imperialistă, colonialistă… vechile raporturi economice bazate pe inegalitate care au împărțit lumea în țări bogate și țări sărace… România ca țară socialistă în curs de dezvoltare se pronunță și militează pentru lichidarea actualei stări de lucruri în care lumea este împărțită în țări bogate și țări sărace, ca rezultat al dominației imperialiste (imperialiștii înfierați sunt aliații României de azi — n. red) … Poporul român nutrește profunde sentimente de simpatie față de lupta popoarelor împotriva imperialismului… Partidul Comunist Român are permanent în vedere… perspectiva ca, într-o etapă viitoare, cea a comunismului deplin, să se ajungă la dispariția unor deosebiri esențiale între națiuni și să se realizeze o conlucrare intimă multilaterală între ele. Îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Partidului Comunist Român, al guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal (Nicolae Ceaușescu – n. red) să salut cu toată căldura și deplina satisfacție proclamarea noului stat Zimbabwe“.

 

Cele mai citite
00:00:46

Premierul Noii Zeeland, Jacinda Ardern, și-a anulat nunta pe fondul noilor restricții

Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anunțat duminică că și-a anulat nunta. Decizia a venit după ce au fost impuse noi restricții în întreaga...

A patra zi de grevă la STB. Doar 25% din parcul auto a ieșit pe traseu

Sute de şoferi refuză să iasă pe traseu, fiind a patra zi de grevă a angajaţilor STB. Transportul în comun din Capitală este afectat....
Ultima oră
Pe aceeași temă