Sprijin financiar în timpul facultăţii

Întrucât nu s-a modificat legislaţia privind învăţământul, şi pentru anul universitar 2010-2011 ar trebui să rămână valabile dispoziţiile existente în prezent în materie de burse acordate pe ...

Share

Aida Danaila 0 comentarii

15.07.2010 - 19:48

Întrucât nu s-a modificat legislaţia privind învăţământul, şi pentru anul universitar 2010-2011 ar trebui să rămână valabile dispoziţiile existente în prezent în materie de burse acordate pe perioada studiilor universitare.

Este vorba de şapte tipuri de burse, fiecare acordată pe baza criteriilor stabilite de legislaţie şi de senatele universitare. Valoarea burselor se stabileşte de către fiecare senat universitar în parte, înaintea începerii anului universitar.

În plus de aceste burse, studenţii, dar mai ales cei care încheie studiile de licenţă, pot să beneficieze de o bursă de studiu în străinătate, acordată în baza diferitelor acte normative. Vă prezentăm tipurile de bursă existente în prezent în România.

 

Bursa de studiu  180-350 lei

Se acordă studenţilor de la stat, cursuri de zi, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. Pentru cursan­ţii de la învăţământul postuniversitar, bursele se acordă prin concurs. Pentru semestrul I din primul an de studiu, criteriul de atribuire a bursei de studiu este media obţinută la concursul de ad­mi­tere. Din semestrul al II-lea al primului an de studiu, bursele de studiu se acordă după atribuirea celor de me­rit. Bursele de studiu sunt de mai multe categorii, în func­ţie de media obţinută în ultimele două semestre con­secutive şi stabilită de fiecare universitate în parte.

 

Bursa de merit 300-400 lei

Se acordă aceloraşi categorii de studenţi ca în cazul burselor de studiu. Diferenţa este că o astfel de bursă se acordă doar din semestrul al II-lea al primului an de studiu, criteriul principal fiind media pe care o are studentul. Pentru a beneficia de o astfel de bursă, care este de două tipuri şi al cărei cuantum este cu 20-25 % mai mare decât al celei de studiu,  studenţii trebuie să aibă medii foarte mari, de minimum 9,50. Aşa cum spune însuşi numele, vorbim de o bursă de merit

 

Bursa de performanţă „Meritul Olimpic" 300 lei

Se acordă doar studenţilor din anul I care în timpul clasei a XII-a la liceu au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale. Această bursă se acordă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretu­lui şi Sportului şi are o valoare de 300 de lei pe lună.

 

Bursa de ajutor social - 250 lei

Se acordă, la cerere, studenţilor care au efectuat integral ac­tivităţile universitare, în funcţie de situaţia materială a familiei din care provin. Bursele de ajutor social se alocă, în funcţie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie, următoarelor categorii de studenţi:

studenţilor care nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim pe ţară;

studenţilor din instituţiile de învăţământ superior de stat cărora li se aplică prevederile art. 10, lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" sau de „Erou-martir", cu una dintre menţiunile rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite;

studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial;

studenţilor bolnavi TBC care se află în evidenţa dispensarelor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, celor infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular. Senatele universitare pot lua în considerare şi alte boli cronice.

 

Bursa de ajutor social ocazional 250 lei

Suplimentar de bursa de ajutor social, prin lege mai există şi cea de ajutor social ocazional. Este vorba de trei tipuri de astfel de bursă, anume pentru îmbrăcăminte, pentru maternitate şi în caz de deces. Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda, la cerere, în cuantumul unei burse de ajutor social, de două ori în decursul unui an universitar, în limita fondurilor repartizate în acest scop. Pot beneficia de bursă de ajutor social ocazională studenţii defavorizaţi din punct de vedere social, studenţii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare de 75% din salariul minim pe economie.

Bursa de ajutor social ocazională pentru maternitate se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri decât bursele şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut. Bursa de ajutor social ocazională în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) - soţie, soţ, copil - sau în caz de deces al studentului(ei) necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă), cu soţie/soţ care nu realizează venituri. Cei care pot beneficia de astfel de burse trebuie să se încadreze în prevederile legislaţiei şi criteriile stabilite de senatele universitare, deci informaţiile exacte trebuie solicitate secretariatului facultăţii la care aţi fost admis şi urmaţi studiile universitare.

 

Bursa de performanţă ştiinţifică 450-500 lei

Această bursă se repartizează facultăţilor proporţional cu numărul de studenţi români înmatriculaţi la cursurile de zi. Este de cel puţin două ori mai mare ca valoare faţă de bursa minimă stabilită de universitatea respectivă şi, de asemenea,  mai mare şi decât bursa de merit.

 

Bursa rurală 400 lei

A fost instituită exclusiv pentru studenţii din mediul rural care încheie un acord cu statul că după terminarea studiilor universitare se vor întoarce în localitatea de domiciliu să profeseze o anumită perioadă de timp. Valoarea este de 400 de lei/lună. În cazul în care studentul care a fost beneficiar al bursei rurale nu revine să lucreze în localitatea de domiciliu, atunci va trebui să returneze bursa rurală primită pe toată durata studiilor universitare.

 

Burse de studiu în străinătate

Imediat ce au ajuns studenţi, masteranzi sau doctoranzi,  tinerii au posibilitatea să obţină burse de studiu în străinătate, oferta completă, inclusiv documentele necesare, termenele de depunere a actelor, condiţiile de participare etc. fiind disponibile pe site-ul Centrului Naţional de Burse de Studiu în Străinătate (CNBSS), la adresa www.roburse.ro. În prezent, există cinci tipuri de burse care se acordă în baza unui concurs naţional, organizat de CNBSS la începutul fiecărui an universitar, pentru studii care încep însă în anul universitar următor.

 

Burse prin acord bilateral

Se atribuie pentru stagii de studii universitare, postuniversi­tare, stagii de cercetare/specia­lizare postuniversitară şi postdoctorală sau studii com­plete universitare, de masterat sau doctorat, în străinătate, conform ofertelor pentru anul universitar 2010-2011. Pentru a accesa o astfel de bursă, candidaţii depun un dosar de candidatură la CNBSS, urmând să fie acceptaţi sau nu de partea externă, după câştigarea concursului naţional. Partea română asigură transportul internaţional din Bucureşti până la locul de stagiu şi retur, o singură dată pe an universitar, şi burse în valută în funcţie de cuantumul pe ţări, aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Spor­tului, suplimentare faţă de bursele finanţate de guver­nul ţării primitoare. Ţara primi­toare poate acoperi cheltuielile de şcolarizare, de întreţinere în străinătate, asistenţă medicală, în caz de urgenţă, şi transport intern.

 

Burse de scurtă durată

Acest tip de burse, instituite prin H.G. nr. 697/1996, modificată prin H.G. nr. 533/1998, se atribuie pentru stagii de studii universitare, postuniversitare, stagii de cercetare/specializare postuniversitară şi postdocto­rală în străinătate cu durata de 2-10 luni, astfel încât să totalizeze până la 600 de luni de bursă într-un an universitar. Pentru a obţine o asemenea bursă, candidaţii trebuie să facă demersuri personale, direct la universităţi din străinătate, solicitând un acord de primire la studii; participarea la concursul naţional are ca scop obţinerea unei finanţări pentru efectuarea stagiului de studii sau de cercetare în străinătate la care au fost acceptaţi. Partea română asigură cheltuielile de transport internaţional şi de întreţinere a bursierului în străinătate (maximum 1000 de dolari/lună).

 

Burse „Titu Maiorescu"

Aceste burse sunt în număr de 250 pe an şi se acordă pentru efectuarea de stagii de studii de masterat/doctorat sau de cercetare în străinătate, în vederea formării de specialişti în domeniile de interes ale Uniunii Europene, anume:

 administraţie europeană;

 politică regională;

 instituţii europene şi legătura cu instituţiile naţionale;

 drept european;

 justiţie şi afaceri interne;

 agricultură/politici agricole;

 politica în domeniul transporturilor;

 politica industrială şi de întreprindere, dreptul societăţilor comerciale;

 politica în domeniul concurenţei;

 politici sociale şi de ocupare a forţei de muncă;

 politici în domeniul sănătăţii;

 energie;

 politici de mediu în Uniunea Europeană;

 bugetul Uniunii Europene;

 managementul fondurilor de coeziune şi structurale;

 managementul proiectelor;

 societatea informaţională în Uniunea Europeană;

 specializări pe domenii de aquis;

 statistică (EUROSTAT), piaţă internă;

 politici educaţionale;

 multilingvism.

 

Burse „Vasile Pârvan" şi „Nicolae Iorga"

Este vorba de burse de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia, instituite prin H.G. nr. 101/2002. Bursele sunt în număr de 14, respectiv 6, şi se acordă pentru următoarele domenii:

 istorie şi ştiinţe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie - 5 burse;

 filologie clasică şi modernă - 3 burse;

 istoria artei şi arhitectură - 3 burse;

 literatură şi studii literare - 3 burse;

 muzică, arte plastice, teatru - 4 burse;

 ştiinţe economice şi ştiinţe exacte (fizică, matematică, chimie) - 2 burse.

 

Burse „Theodor Aman"

Acest tip de bursă, de cel mult doi ani, se acordă o singură dată pe an unuia dintre absolvenţii instituţiilor de învăţământ universitar, prin ordin comun al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi al ministrului Culturii şi Cultelor, pentru studii postuniversitare în domeniul artelor plastice. Bursa lunară, în valută, asigură cheltuielile de întreţinere în perioada stagiului de studii în străinătate (hrană, cazare, transport internaţional, viză de intrare în ţara respectivă dacă e cazul, procurarea de cărţi şi rechizite, asigurarea unor cheltuieli mărunte uzuale şi, eventual, plata unor taxe şcolare). Candidatul trebuie să facă demersuri personale, direct la universităţile din străinătate, şi să solicite un acord de primire la studii. 

Citește totul despre:

Comentarii