1.1 C
Bucharest
Saturday, 9 December 2023
HomeEconomieEconomie internăConsiliul de Administrație al Transurban S.A. Satu Mare anunță demararea procedurii de...

Consiliul de Administrație al Transurban S.A. Satu Mare anunță demararea procedurii de recrutare si selecție conform normativelor legale privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pentru funcția de DIRECTOR GENERAL al TRANSURBAN S.A. SATU MARE

In conformitate cu prevederile OUG Nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administratie al Societătii Transurban S.A. Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str.Gara Ferăstrău nr.9, organizează procedura de selecţie a Directorulul General.

 Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

            Depunerea candidaturilor se va face până în data de 30.10.2023, între orele 7:00- 15.00

 • Selecţia dosarelor şi întocmirea listei scurte se va face până la data de 31.10.2023;
 • Termen limita pentru transmiterea declaraţiilor de intenţie:15.11.2023;
 • Susţinerea interviului-17.11.2023;
 • Anunţarea rezultatelor interviului-17.11.2023;
 • Contestaţiile pot fi depuse la prin e-mail la adresa personal.transurban@gmail.com sau la secretariatul Transurban S.A. Satu Mare în data de 17.11.2023 dupa anuntarea rezultatelor interviului;
 • Rezultatul contestatiilor va fi publicat pe site-ul Transurban S.A.www.tusm.ro în data de

20.11.2023;

 • Publicarea si comunicarea rezultatelor finale -20.11.2023;

Conditii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic/juridic/economic și studii  de masterat în domeniul economic\juridic\tehnic cu diplomă de absolvire.
 • experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat/condus;
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile candidatului în ultimii 5 ani;
 • să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 • să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 • să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea 129/2019, respectiv pentru infracţiunile prevăzute de art.143-145 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
 • Nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică, nu i-a fost revocat contractul de mandat pentru neîndeplinirea indicatorilor  de performanță sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 • cunoșterea legislaţiei privind societățile comerciale si a ordonanței privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr.31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 111/2016, H.G. nr. 639/2023).
 • are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza de documente medicale valabile;

2.2. Condiții specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic/juridic/economic și studii  de masterat în domeniul tehnic/juridic/economic cu diplomă de absolvire.
 • minim 8 ani de experiență într-o funcție de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi comerciale din domeniul transporturilor publice de călători;
 • Să aibă cunoştinţe de guvernanţă corporativă
 • Să deţină cunoştinţe referitoare la domeniul de activitate al Transurban S.A.
 • Să deţină calităţi personale specifice funcţiei ce urmează a fi exercitată, respectiv: capacitate de analiză şi sinteză, gândire strategică, logică şi raţională, promptitudine şi eficienţă; asumarea responsabilităţii; flexibilitate; corectitudine; rezistenţă la stres; spirit de initiaţivă; abilităţi de comunicare, de organizare, de susţinere argumentată a opiniilor proprii, de negociere, de colaborare, etc.
 • Să se bucure de integritate şi de o reputaţie personală şi profesională foarte buna;

Criterii de evaluare și selecție:  Indeplinirea cerintelor de mai sus si a celor cerute prin OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice .

 • Indeplinirea cerinţelor minime
 • competente specifice sectorului de activitate
 • competente profesionale de importanță strategică
 • competente de guvernanță corporativă
 • competente sociale si personale
 • etică și integritate

Dosarele de candidatură- vor fi depuse până la data de 30.10.2023, ora 15:00, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa următorul text scris:  ”Candidatură pentru funcţia de Director General al Transurban S.A. Satu Mare, în conformitate cu prevederile art.35 din O.U.G. 109/2011” numele şi prenumele candidatului, domiciliul, număr de telefon de contact, adresa de e-mail pentru corespondenţă, la Secretariatul societătii Transurban S.A. Satu Mare, situat pe str. Gara Ferăstrău, nr.9, Satu Mare.

Dosarele de candidatură pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poștă sau curier la adresa mai sus menționată.

Plicurile ajunse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare.

 • cererea de înscriere ce cuprinde în mod obligatoriu şi un opis al documentelor depuse;
 • CV în format Europass;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte documente care să certifice efectuarea unor specializări și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, și/sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în funcție/profesie/ pe un post similar și/sau în specialitatea studiilor;
 • Dovada numirii în calitate de manager/director – copie simplă, (contracte de mandat);
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate;
 • Cazier judiciar;
 • Cazier fiscal;
 • Declaratie pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor prezentate în dosar.
 • Declaratie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de

Legea 129/2019, respectiv pentru infracţiunile prevăzute de art.143-145 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

 • Declaraţie de consimţământ care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie;
 • Declarație pe proprie răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i s-a încetat contractul individual de muncă prin motive disciplinare în ultimii 5 ani ;
 • Declarație privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese;
 • Modelele declaraţiilor solicitate şi bibliografia sunt disponibile la sediul societătii din Satu Mare, str.Gara Ferăstrău nr.9 la biroul Resurse Umane, Salarizare, Secretariat sau pe pagina de internet www.tusm.ro.

Fiecare dosar depus va primi un număr de înregistrare cu data şi ora depunerii.

Depunerile se fac de luni până vineri, în intervalul 07:00-15:00, însoţite de o cerere de înregistrare a candidaturii în 2 exemplare.

Date de contact pentru lămuriri suplimentare:

 • Telefon: 0261.721.971 (doamna Pataki Ramona-Sef serviciu Resurse Umane)
 • Fax: 0261.721.972
 • E-mail:personal.transurban@gmail.com
Cele mai citite

“În cinci ani, putem să exportăm carne de porc”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vrea să revigoreze zootehnia românească, astfel încât în câțiva ani România să ajungă să exporte din nou carne de...

Încă puțin și ajunge și în România! Când va fi disponibilă aplicația Threads

Aplicația Threads a fost lansată în SUA și în Marea Britanie, iar în curând va ajunge și în Europa. Aplicația Threads urmează să devină...

Deca încearcă în continuare să mascheze rezultatele slabe de la testele PISA. Propagandă pentru legile lui Iohannis, de la Ministerului Educației

Ministrul Educației, Ligia Deca, în continuare, încearcă să mascheze rezultatele foarte slabe de la testele PISA, sub alibiul că e la fel de rău...
Ultima oră
Pe aceeași temă