Facturarea individuala, pe intelesul tuturor

de Rl online , 28 ianuarie 2006
Pentru evitarea debransarii a intregii asociatii, in caz de neplata a contravalorii consumului de apa a vreunui utilizator din cadrul asociatiei, RAJA Constanta urmareste si face toate demersurile legale necesare pentru demararea procedurii de incheiere a conventiilor de facturare individuala a consumurilor de apa si canalizare cu fiecare utilizator din cadrul unei asociatii. Pentru a pune in aplicare facturarea individuala pe apartamentele din cadrul unei asociatii, RAJA Constanta a propus spre aprobare Consiliului Judetean Constanta procedura legala si conventia-cadru de facturare individuala. Pentru a intelege mai bine intregul program va prezentam cateva din articolele mai importante din cadrul conventiei de facturare propuse spre aprobare.

Capitolul V: Drepturile si obligatiile utilizatorilor
Art. 8 Utilizatorul, Asociatia de Proprietari, are pe langa drepturile si obligatiile prevazute in contractul de bransare/racordare si utilizare a servicilor publice de alimentare cu apa si canalizare si urmatoarele obligatii:
1. sa aduca la cunostinta operatorului, in termen de 15 zile lucratoare de la data cand a luat la cunostinta de modificare, orice modificare a datelor de identificare ale utilizatorilor individuali catre care sunt prestate serviciile contractate.
2. sa citeasca la data convenita de comun acord cu reprezentantul regiei apometrul general, consum confirmat prin procesul verbal de constatare semnat si stampilat de catre asociatie. O data cu intocmirea procesului verbal de constatare a consumului general inregistrat pe contorul de bransament al imobilului, asociatia de proprietari va preda si tabelul cu defalcarea consumului general pe utilizatorii individuali, tabel semnat si stampilat de catre presedintele asociatiei de proprietari, conform anexei, tabel in baza caruia operatorul va emite facturile individuale.
3. de a comunica facturile utilizatorilor individuali, in termen de doua zile de la data ridicarii facturilor individuale de la sediul regiei si sa le predea utilizatorilor individuali, pe baza de borderou de predare-primire, cu semnatura acestora, borderou care va fi predat regiei in termen de trei zile de la data expirarii termenului prevazut pentru ridicarea facturilor de la sediul regiei.
4. sa-si modifice statutul, prevazand obligatia membrilor sai, utilizatori individuali, sa achite direct catre R.A.J.A. Constanta contravaloarea prestatiilor de apa si canalizare, conform conventiilor de facturare individuala.
5. in cazul in care asociatiei de proprietari i se aduce la cunostinta despre rezilierea unui contract de cesiune de creanta incheiat anterior conventiei de facturare individuala cu un membru al asociatiei respective, aceasta are obligatia de a introduce valoarea reziliata constand in c/valoare consum apa pe ultimul tabel dat spre facturare catre regie.
Art.9 Utilizatorul individual, proprietarul de apartament, are urmatoarele drepturi:
1. sa beneficieze de serviciile de apa si canalizare conform contractului de utilizare a serviciilor publice de apa si canalizare incheiat de regie cu asociatia de proprietari;
2. sa fie informat de raspunsul dat de operator la sesizarile asociatiei de proprietari acesteia;
Art.10 Utilizatorul individual are urmatoarele obligatii:
1. sa achite integral si la termen contravaloarea facturilor emise de catre operator privind serviciile prestate, inclusiv eventualele debite restante recunoscute de acesta.
2. sa accepte calculul si repartitia consumurilor efectuate de asociatia de proprietari, inclusiv diferenta dintre consumul inregistrat de apometrul general si suma consumurilor din apartamente.
3. sa exploateze si sa intretina instalatiile proprii pentru asigurarea utilizarii eficiente a apei potabile.
4. sa nu modifice instalatiile de apa potabila aferente apartamentului, decat cu acordul asociatiei de proprietari.
5. sa permita accesul reprezentantilor legali ai asociatiei de proprietari la instalatiile de furnizare a apei aferente apartamentelor pentru verificarea functionarii si integritatii acestora, precum si pentru stabilirea consumului de apa defalcat pentru fiecare apartament;

Capitolul VI: Determinarea consumurilor individuale de apa si canalizare
Art. 11 Determinarea consumurilor de apa se face conform reglementarilor legale in vigoare.
Art.12 Comitetul executiv al asociatiei de proprietari are obligatia sa efectueze calculul si repartitia consumurilor de apa, preluare apa meteorica pe apartamente, inclusiv sa repartizeze cota parte din diferentele intre suma citirilor de pe apometrele individuale si bransament, dupa criteriile aprobate de adunarea generala a asociatiei de proprietari. Utilizatorul individual poate contesta tabelul intocmit de asociatie cu defalcarea consumului general pe utilizatorii individuali numai in raporturile sale cu asociatia. Stabilirea consumurilor de apa in vederea facturarii individuale se face pe baza inregistrarilor aparatului de masura general, amplasat in caminul apometric al imobilului de tip condominiu.

Capitolul VII: Facturarea si modalitatile de plata
Art.13 Contravaloarea consumului de apa si canalizare se incaseaza de la utilizatorul individual pe baza de factura; factura reprezinta documentul de plata emis de catre operator, in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare.
Art.14 Facturarea se va face lunar, in conformitate cu cantitatile de apa si canalizare stabilite potrivit, facturile fiind comunicate de catre administratorul asociatiei de proprietari pe baza de tabel cu semnatura.
Art.15 Facturile emise in conditiile prevazute la art. 12 sunt acceptate si recunoscute de utilizatorul individual, facand dovada faptului ca datoria este certa, lichida si exigibila.
Art.16 Factura individuala emisa de operator trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: destinatarul facturii, data emiterii facturii, termenul de plata scadent, perioada pentru care s-a facut facturarea consumului de apa/canal, semnatura si stampila emitentului, semnificatia fiecarei obligatii de plata cuprinse in factura (plata pentru consum apa/canal, meteo, pentru penalitati), tarifele aplicate, temeiul legal de pret, sumele rezultate pentru fiecare marime facturata, precum si valoarea totala de plata.
Art.17 Tarifele pentru livrarea apei si a serviciilor de canalizare sunt cele aprobate legal la data facturarii.
Art.18 Facturile pot fi achitate de consumator prin urmatoarele modalitati de plata: la casieria furnizorului; la banca, prin transfer bancar in contul operatorului; orice alt mod prevazut in dispozitiile legale privitoare la plata, acceptat si practicat de furnizor.
Art.19 Plata facturilor este obligatorie si se va face integral in termen de 30 zile de la data emiterii facturii, conform art. 25 din Legea nr. 326/2001.
Art.20 Intarzierea in achitarea sumelor datorate dupa expirarea termenului prevazut la art.19, atrage penalitati de intarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat; valoarea penalitatilor nu va depasi cuantumul debitului si se constituie venit al operatorului, conform art. 25 din Legea nr. 326/2001.
Art. 21 Corespunzator modului de plata convenit cu utilizatorul (dintre cele practicate de operator), factura se considera achitata de catre utilizatorul individual la data inregistrarii platii in extrasul de cont bancar al utilizatorului individual, la data intrarii numerarului in casieria furnizorului, in cazul platii la casierie, sau prin orice mod prevazut expres in alte reglementari legale de plata si convenit cu operatorul.
Art.22 In cazul in care pe documentul de plata nu se mentioneaza obiectul platii, se considera achitate facturile in ordine cronologica.

Capitolul VIII: Raspunderea contractuala
Art. 23 (1) Pentru neexecutarea in tot sau in parte a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract, partile raspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului Comercial si ale celorlalte acte normative in vigoare.
Art.24 In cazul in care pe parcursul derularii contractului vor aparea modificari legislative privind modul de calcul al penalitatilor, acestea se vor calcula in functie de termenele si cuantumurile prevazute de legislatia in vigoare la data emiterii facturilor.
Art.25 Partile sunt absolvite de orice raspundere pentru neindeplinirea in totalitate sau in parte a litigiilor ce decurg din aceasta conventie, daca acest lucru este rezultatul actiunii fortei majore.
Art.26 Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice acest lucru in scris celeilalte parti in decurs de 48 ore de la aparitia acesteia, apreciind si perioada in care urmarile ei inceteaza, cu confirmarea autoritatii competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forta majora.

Capitolul IX: Durata conventiei
Art. 28. Prezenta conventie se incheie pe durata nedeterminata. Proprietarii care isi instraineaza apartamentele sau spatiile cu alta destinatie, sunt obligati ca la intocmirea formelor de instrainare sa faca dovada achitarii la zi inclusiv a cheltuielilor care le revin catre R.A.J.A., iar noul proprietar este obligat sa accepte continuarea conventiei de facturare individuala.

Capitolul X: Incetarea conventiei
Art. 29. Prezenta conventie poate inceta in urmatoarele cazuri: prin rezilierea contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre operator si asociatia de proprietari, in conditiile legii sau in alte situatii prevazute de lege.

Comentarii

Ultima ora

anunturi mica publicitate
Aboneaza-te la newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai importante titluri pe e-mail.

Urmareste-ne pe Facebook

Copyright © 2014. Toate drepturile rezervate RomaniaLibera.ro

Dezvoltat de Bluebay Design